ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 และ ท่าน ศน.พรนิภา จำปานิล มานิเทศการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

Face book : โรงเรียนบ้านขอนแก่น อ.ท่าลี่

โรงเรียนบ้านขอนแก่นได้ส่งมอบ “ต้นบุญรวมใจให้น้องเลย 1” และ “เหรียญที่เหลือเพื่อน้องเลย 1” เพื่อระดมทุนส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1 ต่อไป

Face book : โรงเรียนบ้านขอนแก่น อ.ท่าลี่