วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านขอนแก่นส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นการเรียนรู้สู่เกณฑ์มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม เป็นผู้นำด้านกิ่งพันธุ์ไม้ผล ร่วมชุมชนพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด พัฒนาชีวิตสู่สากล

พันธกิจ

                                                            ๑.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                                            ๒.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                                                            ๓.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

Comments