กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการสถานศึกษา

1.        นายสมทรัพย์  ไชยอาวุธ

2.        นายไทย  กำเหนิด

3.        นายไกรศักดิ์  จำเริญทรัพย์

4.        นายวงษ์เดือน  จำรูญศิริ

5.        นายไพโรจน์  ยมนา

6.        นายสังขยา  อ้วนสิงห์

7.        นางยอดทิพย์  ขันตีชู

8.        นางสาวพรศิริ  ปู่สา

9.        นายสหรัฐ  เต็มวงษ์

 

กรรมการที่ปรึกษา

1.        นายสมัย  คำบุยา

2.        นายวีระพล  จำรูญศิริ

3.        นายวิทยา  ราชวงษา

4.        นายวิเศษ  เครือแจ่ม

5.        นายบุญเรือง  ราชวงษา

6.        นายเสริม  คำบุยา

7.        นายธนูศักดิ์  สุโพธิ์

8.        นายวิเชียร  วงษ์ดี

9.        นายอำพร  ผลแสง

10.     นายดาวเรือง  จันเตื่อย

11.     นายอำพล  ศิริ

Comments