ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านขอนแก่น ตั้งอยู่บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่  10 บ้านเพชรโสภณ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่   จังหวัดเลย  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

            โรงเรียนบ้านขอนแก่นตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 ที่บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย (ปัจจุบันแยกเป็นบ้านเพชรโสภณ หมู่ที่  10 บ้านเพชรโสภณ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย) ที่ศาลาวัดงิ้วงามบ้านขอนแก่น โดยนายเสาร์ จันทร์ทอง ศึกษาธิการอำเภอท่าลี่ และนายกองจีน  ไชยเจริญ สารวัตรศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมี นายสุพันธ์  โกมลไสย
เป็นครูใหญ่คนแรก

                พ.ศ. 2492 นายเรียบ พิเนตรพงษ์ ร่วมกับชาวบ้านขอนแก่นมาจับจองที่ดินในปัจจุบัน 9 ไร่ 3 งาน

              วันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

            วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 4๘ คน ครู จำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ธุระการ 1 คน นักการภารโรง ๑ คน โดยมีนายสหรัฐ  เต็มวงษ์ เป็นผู้อำนวยการ
ą
44.JPG
(111k)
โรงเรียนบ้านขอนแก่น อําเภอท่าลี่,
30 ก.ค. 2562 19:40
Comments