ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน

ระเบียบโรงเรียนบ้านขอนแก่น

ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแก่น

 

     

                   ด้วยทางโรงเรียนบ้านขอนแก่น  อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เห็นสมควรที่จะกำหนดระเบียบ
ของโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์ จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้

 

หมวดที่ ๑

 บททั่วไป

 

                   ข้อ ๑  ระเบียบนี่เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนบ้านขอนแก่น  ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ๒๕๕๒

                   ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป

                   ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียน
บ้านขอนแก่น  พ
..๒๕๕๕ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

                   ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                             “โรงเรียน      หมายถึง โรงเรียนบ้านขอนแก่น อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

                             “นักเรียน      หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านขอนแก่น

                             “ครู”             หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนบ้านขอนแก่น

                             “ผู้อำนวยการ หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น

                             “การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนหมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
ที่ประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิด
ที่กระทำ และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

                             “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   พ..๒๕๕๕ และพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามชองสังคม

                             “พฤติกรรมที่พึงประสงค์หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูก ที่ควร กระทำความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีและควรได้รับรางวัล

การกระทำความผิดหมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่งแนวปฏิบัติ ข้อบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ..๒๕๔๘

ทำกิจกรรมหมายถึง การให้นักเรียนที่กระทำผิด ทำกิจกรรมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ส่วนรวมหรือสังคม

                   ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้

 

หมวดที่ ๒

ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแก่น

 

                   ข้อ ๖ แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนบ้านขอนแก่น

                             (๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และระบอบประชาธิปไตย    

                                    ของไทย

                             (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่ต่อการเรียน

                             (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

                             (๔) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง

                             (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน

                             (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

                             (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม

                             (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

                             (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

                             (๑๐) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

 

          ข้อ ๗ การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียน

                   (๑) แต่งกายให้เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน

                   (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจำวัน

                   (๓) ทำความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน

                   (๔) โดยสารหรือขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร

                   (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐๗.๕๐ น.

          (๖) ทำความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อมาถึง  

                โรงเรียน

                   (๗) เริ่มเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๗.๕๐ น.

                   (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น

                          (ต้องมีการขออนุญาตจากครูก่อน ออกนอกสถานที่ทุกครั้ง)

    

ข้อ ๘ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน

              (๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา

              (๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน

              (๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย

              (๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ

                             (๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและทำความเคารพ

                                    ครูผู้สอนก่อน

              (๖) ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน

              (๗) ไม่ทำความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

              (๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่นทั้งในและนอกเวลาเรียน

              (๙) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ

                             (๑๐) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดัง

 

ข้อ ๙ สิ่งที่นักเรียนต้องไม่นำเข้ามาในโรงเรียน

          (๑) อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ

          (๒) สื่อลามกอนาจาร

          (๓) สิ่งเสพติดให้โทษ

          (๔) อุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท

          (๕) อุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก  ครู

               งานปกครองเท่านั้น

          (๖) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม

          (๗) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า  ซึ่งไม่มีความจำเป็นต่อการเรียน

          (๘) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสินค้า

          (๙) บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว

          (๑๐) สัตว์เลี้ยง

          (๑๑) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ ของราชการ

 

 

 

ข้อ ๑๐ การแสดงความเคารพ

     . ในห้องเรียน

                             (๑) ครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนทำความเคารพ

                           (๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะนำให้นักเรียนรู้จัก ให้หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู

     . นอกห้องเรียน

                             (๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ทำความเคารพด้วยการไหว้ หรือโค้งคำนับ พร้อมกล่าวคำว่า สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ

                             (๒) กรณีที่นักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ ให้นักเรียนหยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวคำว่า  สวัสดีครับ”  “สวัสดีค่ะ

                             (๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย เมื่อ

                                    เดินผ่านไป

 

                   ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนนักเรียน

                             (๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน

                             (๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร

                             (๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน

                             (๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน

                             (๕) เคารพนักเรียนรุ่นพี่ หรือผู้อาวุโสกว่า

                             (๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม

                             (๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน

 

                   ข้อ ๑๒ การปฏิบัติตนในการสอบ

                             (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน

                             (๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การทำข้อสอบให้พร้อมเสมอ

                             (๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร

                             (๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ

                             (๕) ไม่นำเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ

                             (๖) นั่งประจำที่นั่งสอบตามที่กำหนด

                             (๗) กรอกข้อมูลประจำตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน

                             (๘) ปฏิบัติตามคำชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด

                             (๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบ โดยเด็ดขาด

                             (๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต

                             (๑๑) ไม่ออกหองสอบก่อนเวลาที่กำหนด

                             (๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือทำกริยารบกวนผู้อื่น

 

                   ข้อ ๑๓ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน

                              ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จำเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนกำหนดหรือแจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จัดเก็บนั้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้นำผู้ปกครองมาขออนุญาตก่อนเสมอ

 

                   ข้อ ๑๔ การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน

                              นักเรียนมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับหน่วยงาน องศ์กร ชุมชนภายนอก ในเวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนนักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ที่จะนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้

 

                   ข้อ ๑๕ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

                              เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธีการ ที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                             (๑) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจำเป็น

                             (๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน

                             (๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่ขออนุญาต

                             (๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนดงหลวงยา

                   การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

                             (๑) ผู้ปกครองหรือครู นำนักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจำเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขอ

อนุญาตนำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนกำหนด

                             (๒) นักเรียนนำแบบบันทึกไปแจ้งครูประจำชั้น หรือครูที่ปรึกษา และครูเวรประจำวันที่ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต

                             (๓) ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึกแล้วบันทึกข้อมูลการขออนุญาตของนักเรียนที่ขออนุญาต ลงในโปรแกรมบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน

                             (๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ต้องนำบัตรพกติดตัวไปด้วยขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน

                             (๕) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่กำหนด ให้แสดงบัตรต่อครูฝ่ายพัฒนาผู้เรียนพร้อมคืนบัตรแก่ผู้ให้อนุญาต

                             (๖) ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนที่ขออนุญาตลงในโปรแกรมบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน

 

     ข้อ ๑๖ การใช้พาหนะในโรงเรียน

                             (๑) ห้ามนักเรียนนำรถยนต์มาโรงเรียน และขับขี่จักรยานยนต์ จักรยาน หรือยานพาหนะใดๆ บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ

                             (๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนเพื่อทำความเคารพครู นำรถไปจอดไว้ในที่ที่จัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง

                             (๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจำทาง ให้ลงที่หน้าโรงเรียนแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ทำความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับการขึ้นรถกลับบ้านหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตามจุดที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

 

ข้อ ๑๗ การใช้อาคารเรียน สถานที่  ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ

                             (๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจำห้องนั้นๆ

                             (๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบการใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด

                             (๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในห้องโดยเด็ดขาด

 

                   ข้อ ๑๘  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข ได้รับความสะดวกและปลอดภัย  หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระทำผิดระเบียบ จะถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนบ้านขอนแก่น ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของโรงเรียนบ้านขอนแก่น

 

Comments