ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


ชุดแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6





ชุดแต่งกายชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีเลือดหมูแถบขาว)





ชุดแต่งกายชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6.
(นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู)







ชุดแต่งกายพละชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6






ชุดแต่งกายผ้าไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6





Comments