โครงสร้างงานวิชาการ


การบริหารงานโรงเรียนเมืองเลย ปีการศึกษา  2562

 การบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านขอนแก่น

 ผู้อำนวยการโรงเรียน


แบ่งโครงสร้างการบริหารวิชาการ  ดังนี้

1.  นางสาวพรศิริ  ปู่สา

6หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

6หัวหน้างานการวางแผนงานด้านวิชาการ

6หัวหน้างานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

6หัวหน้างานการแนะแนวการศึกษา

6หัวหน้างานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

6หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

6หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

6หัวหน้างานการนิเทศการศึกษา

6หัวหน้างานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

6หัวหน้างานการวัดผล และประเมินผล

6หัวหน้างานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

6หัวหน้างานการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

6หัวหน้างานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ  มาตรฐานการศึกษา