ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล นายสหรัฐ  เต็มวงษ์

เกิด วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2521

เบอร์โรศัพท์ 083-329-9292

วุฒิการศึกษา - ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

                - ค.ม.การบริหารการศึกษา

Comments